Fines

BARCELONA, VIA FORA!

 

"Es más fácil creer que saber" (Josep Pla)

Objectius

 

La nostre associació te com objectius definir i diferenciar la identitat de Barcelona. Es una associació que vol que Barcelona sigui sent part de Catalunya però que no per això s’hagi de veure menyspreada.

 

Des de que a finals de Juliol el parlament va amenaçar amb la independència, creiem que el moment ha arribat. Que hem d’iniciar la campanya per demanar l’autonomia del contat de Barcelona. Barcelona te dret a regir el seu propi futur. Amb aquesta idea informarem als Barcelonins, de tot el , la discriminació que sofrim: el menor valor del nostres vots, el dèficit de les nostres balances fiscals... Explicarem com tot hi això tenim uns dirigents que no parlen per nosaltres i que volen que “desconnectem d’Espanya”.

 

Per això la nostra associació ha nascut amb els següents fins:

 

1. Defensar els interessos dels Barcelonins respecte a altres interessos generalitzats i injustos.

2. Lluitar, amb el diàleg i amb la força de la nostra "Unió de Ciutadans Barcelonins", per la transparència en la distribució de recursos de la Generalitat així com la de tot del l'Estat Espanyol.

3. Per posar en valor una societat, la de Barcelona, que aplaudeixi, amb rigor, l'esperit de sacrifici, de treball, de superació i de solidaritat.

4. Per que la Justícia i el Compliment de les lleis així com el compliment de les condemnes, siguin mecanismes exemplar per a la societat i perquè aquesta progressi de mode més honest i just.

 

 

Fines

 

 

Nuestra asociación tiene como objetivos definir y diferenciar la identidad de Barcelona. Es una asociación que quiere que Barcelona siga siendo parte de Catalunya pero que no por esos se tenga que ver menospreciada.

 

Desde que a finales de Julio el parlamento amenazo con la independencia, creemos que el momento ha llegado. Que hemos de iniciar la campaña para pedir la autonomía del condado de Barcelona. Barcelona tiene el derecho de dirigir su propio futuro. Con esta idea informaremos a los Barceloneses, de todo el condado, la discriminación que sufrimos: menor valor de nuestros votos, déficit de nuestras balanzas fiscales... Explicaremos como aun así tenemos unos dirigentes que no hablan por nosotros y que quieren “desconectar de España”

 

Por eso nuestra asociación ha nacido con los siguientes fines:

 

1. Defender los intereses de los Barceloneses respecto a otros intereses generalizados he injustos.

2. Luchar, con el dialogo y con la fuerza de nuestra “Unión de ciudadanos Barceloneses” para la transparencia en la distribución de recursos de la Generalidad así como la de todo el estado Español.

3. Poner en valor una Sociedad, la de Barcelona que aplauda, con rigor, el espíritu de trabajo, de sacrificio, de superación y de solidaridad.

4. Para que la justicia y el cumplimiento de las leyes, así como el cumplimiento de las condenas, sean mecanismos ejemplares para la Sociedad y que esta progrese del modo más honesto y justo.